<< Home << PDO Cheat Sheet
PDO Cheat Sheet:
PDO ConnectPDO SelectPDO InsertPDO UpdatePDO Delete

PDO Connect

PDO Connections

Följande parametrar behövs för att PDO() metoden skall fungera korrekt. Till och börja med anges en så kallad konstruktor sträng (DSN) som första parameter där 127.0.0.1 är databas serverns adress samt movieDB för databasens namn.

Ersätt dessa exempel värden med dom som motsvara dina behov.

Förutom (DSN) så skall parameter 2 och 3 innehålla i ordning: användar namn och lösenord.

Med hjälp av dessa parametrar returnerar PDO() metoden vid lyckat utförande en så kallad databas hanterare som vi lagrar i variabeln $dbh för senare användning vid prepared statements osv.

Sedan när denna databas koppling är etablerad kan vi utföra CRUD vilket står för CREATE, READ, UPDATE, DELETE.

Dessa CRUD operationer innefattar bland annat så kallade SQL Querys så som: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT.

Läs mer om MySQLs Querys på: SQL Syntax Data Manipulation.

Den som är uppmärksam märker att vi använder ett så kallat Try/Catch block för vår databas anslutning. Detta gör att vi kan på ett elegant sätt fånga upp eventuella felmeddelanden.

Läs mer om Try/Catch.